Välj K-regler taktiskt för din bokföring

Alla bokföringspliktiga verksamheter i Sverige har delats in i fyra kategorier av Bokföringsnämnden, den statliga myndigheten som ansvarar för utveckling av god redovisningssed.

Varje kategori får sina egna K-regler, som styr utformningen av ditt årsbokslut eller din årsredovisning. Valet påverkar även din löpande bokföring. Det är obligatoriskt för alla företag att välja ett K-regelverk, men utnyttja valmöjligheten taktiskt! Är enkelhet i bokslutsarbetet viktigast för dig, eller är det viktigare att visa en rättvisare bild av verksamhetens ekonomi för banker, leverantörer och andra utomstående?

Färdiga K-regler

K-projektet är levande, men 2020 ser det ut så här (se Storleksgränser för förklaring av små, mindre och större företag).

 • K1: SMÅ FÖRETAG

  • Förenklat årsbokslut (2 regelverk)
   1. Enskilda näringsidkare
   2. Ideella föreningar och registrerade trossamfund
 • K2: MINDRE FÖRETAG

  • Fullständigt årsbokslut
  • Förenklad årsredovisning
 • K3: STÖRRE FÖRETAG OCH KONCERNER

  • Fullständig årsredovisning och koncernredovisning
 • K4: NOTERADE FÖRETAG OCH KONCERNER

  • Internationella regler, med svensk anpassning av Rådet för finansiell rapportering

Några skillnader mellan K2 och K3

Det finns många stora och små skillnader mellan regelverken.

 • Gränser eller bedömningar
  • K2: Klara gränser i många fall
  • K3: Bedömningar ska göras i varje enskilt fall
 • Uppskrivningar
  • K2: Bara av byggnader och mark, och då bara till taxeringsvärdet
  • K3: Alla anläggningstillgångar, ingen begränsning till taxeringsvärdet
 • Avskrivningar
  • K2: Skattemässiga schabloner är tillåtna även i bokslutet
  • K3: Inga schabloner, avskrivningstiden ska bedömas för varje investering
 • Komponentavskrivning
  • Tillgångar som består av betydande komponenter med väsentliga skillnader i förbrukningstid ska skrivas av enligt bedömning för varje komponent (t ex kan en byggnad behöva delas upp på fasad, tak, stomme m m)
  • K2: Förbjudet
  • K3: Obligatoriskt
 • Egen utveckling
  • Utveckling av konstruktion, dataprogram etc där värdet ligger i idén och möjligheten till framtida försäljning
  • K2: Kostnadsförs
  • K3: Kostnadsförs men får alternativt tas upp som tillgång och skrivas av under kommande år
 • Uppskjuten skatt
  • Redovisning av fordringar och skulder för framtida skatter, t ex för uppskrivningar
  • K2: Förbjudet
  • K3: Obligatoriskt
 • Fler exempel på områden med skillnader
  • Krav på flerårsöversikt i förvaltningsberättelsen
  • Antalet tilläggsupplysningar
  • Periodiseringar av intäkter och kostnader mellan åren

Veta mera

Vare sig du söker revisor, hjälp med din bokföring eller bara vill har råd om valet av K-regler så får du hjälp av oss att avgöra vad som är viktigt för just ditt företag.