2021.02.27
|
Allmän

Förlängda Coronastöd klubbade!

Korttidsarbete och korttidspermittering

Korttidsarbete och korttidspermittering innebär att en anställd tillfälligt går ner i arbetstid och kostnaden för detta delas mellan stat, företag och arbetsgivare. Nya regler gäller från den 1 december 2020 till den 30 juni 2021. Regeringen har föreslagit vissa förändringar i dessa regler som framförallt gäller april 2021.

Korttidsarbete finns sedan tidigare men enligt de nu beslutade reglerna kan det användas i fler fall än tidigare och det ekonomiska stödet utvidgas väsentligt. Stöd lämnas till arbetsgivare om ett antal villkor är uppfyllda. Orsaken till svårigheterna måste ligga utanför arbetsgivarens kontroll och vara tillfälliga. Arbetsgivaren måste ha vidtagit andra åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna, t.ex. säga upp personal som inte är tillsvidareanställda och som inte är verksamhetskritiska. Till villkoren hör bl.a. att företaget inte får vara på obestånd, vara under företagsrekonstruktion eller skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning vid ansökningstidpunkten. Företaget får inte heller ha några restförda skatter och avgifter hos Kronofogdemyndigheten. Det finns ytterligare några villkor som vi inte går in på här. Stöd från december 2020 räknas som en ny period och det innebär att företag som under 2020 beviljats stöd och avslutat detta från den 1/12 2020 kan ansöka om stöd för en ny period.

Stödets storlek enligt gällande regler och regeringens förslag framgår av nedanstående tabell:

Korttidsarbete

Procenttalen ovan är fasta. Stöd utgår för alla anställda som var anställda under en jämförelsemånad tre månader tidigare. Alla företag oavsett antalet anställda kan få stöd, även aktiebolag med endast en anställd kan ansöka om stöd. En enskild näringsidkare är inte anställd och kan därför inte för egen del få stöd för korttidspermittering, anställda i den enskilda näringsverksamheten kan dock ingå i korttidspermittering med stöd. Detsamma gäller i handelsbolag, en delägare ses inte som anställd. En förutsättning för att få stöd är att företaget betalade ut någon lön under jämförelsemånaden, något som kan drabba företag med säsongsverksamhet.

Utgångspunkten för stödet är den ordinarie lön och arbetstid som den anställde hade under jämförelsemånaden som är tre månader innan stödmånaden. För stödmånaderna december 2020 till juni 2021 föreslås delvis andra regler för jämförelsemånad. I dessa fall är jämförelsemånaden antingen jämförelsemånaden för stöd under 2020, dvs jämförelsemånad under 2019 eller 2020, eller om arbetsgivaren tidigare inte fått stöd så är jämförelsemånaden september 2020.

Omställningsstöd

Nyheten är att ett täckningsbidrag ska beräknas, detta är mindre fördelaktigt för företagen och beror på att EU-kommissionen ansett att de tidigare reglerna var för generösa. Vi får mycket frågor kring beräkningen av de olika posterna och tyvärr finns det ännu väldigt lite vägledning.

Skatteverket har nu gått ut med en rättslig vägledning:
Beräkningen av täckningsbidraget utgår ifrån stödperiodens nettoomsättning, vad som är nettoomsättning avgörs enligt vanliga redovisningsregler och har inte ändrats. Är nettoomsättningen negativ så ska den anses vara noll kr.

Nettoomsättningen ska minskas med periodens:
• lönekostnader (-): lönekostnader utgörs av underlag för arbetsgivaravgifter + arbetsgivaravgifter ./. stöd för korttidsarbete (det preliminära stöd som företaget beräknas få = har fått eller kommer att få under perioden eller slutligt stöd om det redan beslutats).
• kostnader för handelsvaror (-),
• kostnader för legoarbeten och underentreprenader (-),
• inköp av råvaror och förnödenheter (-),
och justeras för periodens lagerförändring av
• råvaror och förnödenheter (+/-),
• produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor (+/-),
• pågående arbete för någon annans räkning (+/-).

Stödperiodens kostnader och justeringsposter som ingår i beräkningen av täckningsbidraget ska hänföras till den månad som de ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår. Detta ska ske med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020. Detta gäller dock inte lönekostnaderna där det är de faktiskt utbetalda lönerna m.m. som ska ingå i beräkningen.

Hyresstöd

Hyresstödet kommer att återinföras för januari till mars 2021. Stödet fungerar på så sätt att hyresvärden och hyresgästen kommer överens om en minskning av hyran och hyresvärden kan därefter få ersättning för 50 % av hyresminskningen av staten. Vid överenskommelser om hyresstöd är det viktigt att tänka på momsproblematiken så att den inte hamnar som en kostnad på hyresvärden. Hyresgästen ska betala och får avdrag för ingående moms även på den del som är hyresstöd. Hyresstöd utgår bara för vissa branscher, en preliminär förteckning över dessa finns i bifogad Coronainformation.

Omsättningsbaserat stöd för enskilda näringsidkare och handelsbolag m.fl.

Riksdagen har även fattat ett beslut om att införa ett nytt omsättningsbaserat stöd för enskilda näringsidkare samt handelsbolag och kommanditbolag med minst en fysisk person som delägare. Handelsbolag som helt ägs av juridiska personer kommer alltså inte att omfattas av stödet. De närmare reglerna om handelsbolag och kommanditbolag är inte klara men kommer att utformas så att de nära ansluter till de regler för enskilda näringsidkare som beskrivs nedan.

Det är endast näringsidkare som driver näringsverksamhet i Sverige och som har godkänd F-skatt som kan ansöka om stödet. En ytterligare förutsättning är att nettoomsättningen uppgick till minst 200 000 kr under räkenskapsåret 2019, Från och med stödperioden november – december sänks detta krav till minst 180 000 kr enligt regeringens förslag. Nystartade enskilda näringsidkare omfattas därför inte av detta stöd. Stödet kan dock sökas även av de som fått arbetslöshetsförsäkring under stödperioden eller varit föräldralediga eller sjukskrivna under 2019. Stödet är utformat på liknande sätt som omställningsstödet ovan men istället för att kopplas till fasta kostnader är stödet kopplat till det faktiska omsättningstappet men med ett tak för de olika perioderna. För att få stöd krävs att nettoomsättningen under stödperioden minskat jämfört med motsvarande period föregående år.

• för augusti-oktober föreslås att omsättningsminskning uppgår till minst 40 %
• för november – december föreslås att omsättningsminskning uppgår till minst 30 %
• för januari – februari föreslås omsättningsminskningen uppgår till minst 30 %
• för mars – april antas omsättningsminskningen föreslås uppgå till minst 30 %

Kontakta oss så hjälper vi dig att söka stöd och orientera er bland de nya besluten.