Lagerbolag

Att köpa ett lagerbolag är den snabbaste vägen för dig från idé till att äga ett bolag färdigt för användning.

I denna guide berättar vi vad du behöver tänka på, vilka fallgropar du ska undvika och hur du gör för att det ska bli rätt från början.

 

Vad är ett lagerbolag

Ett lagerbolag är ett aktiebolag som är färdigregistrerat, så att det redan finns ett organisationsnummer och ett registreringsbevis från Bolagsverket. Registreringsbeviset i kombination med en fullmakt (generalfullmakt) gör att du kan använda bolaget direkt när du har betalat för det och t ex öppna bankkonto.

Här nedanför får du viktiga tips om saker att tänka på för varje punkt i ditt bolagsköp.

 

Lagerbolagets namn

Ett bra namn är viktigt för ditt nya lagerbolag. Gör allt du kan för att hamna rätt från början här.

Ett bra namn på lagerbolaget är kort, visar vad du gör i bolaget och är lätt att marknadsföra. Namnet kan knyta an till en produkt eller en tjänst.

Ett helt annat alternativ är att använda ett rent fantasinamn som är kort, lätt att komma ihåg och lätt att svara med i telefon. Vissa företagare ser det som en fördel att använda fantasinamn och ständigt få frågan om vad de gör, det ger dem en gratis chans till marknadsföring!

Bolagsverket prövar ditt namnförslag mot alla namn som redan är registrerade. Om det finns risk för förväxling mellan ditt nya bolag och ett redan existerande bolag så säger Bolagsverket nej till ditt namnförslag. Det kallas för namnhinder. Bolagsverket begär då ett nytt namnförslag av dig. Vår erfarenhet är att om det tar tid att registrera ändringarna för ett lagerbolag så är det oftast på grund av namnhinder. Du vinner alltså tid på att tänka till ordentligt i dina idéer till namn innan du beställer lagerbolaget. Lämna för säkerhets skull två förslag redan från början.

Om du vill hålla fast vid din namnidé men har fått namnhinder så kan du göra ett tillägg som skiljer ditt namn från redan registrerade namn, t ex ett ortsnamn.

Undvik dock att lägga in ditt personnamn i företagsnamnet. Om det värsta händer och ditt företag råkar ut för problem så är det inte så roligt att skylta med ditt eget namn i samband med företagets problem.

 

Lagerbolagets adress

Undvik att använda din hemadress för bolaget. Förr eller senare kommer behovet av att hålla isär privatliv och företagande.

Om du inte redan har ett separat kontor så bör du öppna en postbox för bolaget, då slipper du använda hemadressen.

 

Styrelsens säte

Här skriver du vilken kommun bolaget har sin verksamhet och adress i.

 

Lagerbolagets aktiekapital

Lägsta möjliga aktiekapital är 25 tkr för privata aktiebolag. Det står i aktiebolagslagen 1 kap. 5 §. Du får också välja högre aktiekapital, t ex brukar valet i bolag med tre aktieägare bli 51 tkr för att de ska kunna äga lika mycket var.

När du köper ett lagerbolag får du använda reglerna om investeraravdrag. Din privata skatt kan minska med till exempel 7 500 kr när du köper ett bolag med 50 tkr i aktiekapital. Här hittar du mer information om investeraravdrag.

 

Lagerbolagets verksamhet

Här beskriver du vad bolaget ska kunna göra, det är en bredare beskrivning än vad bolaget i huvudsak faktiskt kommer att göra.

Försök att beskriva verksamheten tillräckligt tydligt för att Skatteverket ska kunna placera dig i rätt bransch och avgöra om bolaget blir momspliktigt eller inte. Samtidigt bör du hålla beskrivningen så allmän att du slipper ändra bolagsordningen varje gång du breddar verksamheten till naturliga, anslutande områden.

Lägg till ”kapitalförvaltning” för att förbereda för placeringar av likvida medel om det går bra – och det ska vi ju förutsätta!

Avsluta gärna uppräkningen med ”…, kapitalförvaltning och därmed sammanhängande verksamhet”, så slipper du göra detaljändringar.

 

Lagerbolagets bokslutsdag

När du köper ditt lagerbolag får du välja att ha bokslut vilken månad som helst, från januari till december.

Utnyttja den möjligheten och välj vilken månad som helst utom december, därför att i december har de allra flesta bokslut och det är som svårast att få hjälp från dina rådgivare. Dessutom har du fördel av att kunna göra resultatplanering för ditt företag vid ett tillfälle och inkomstplanering privat vid ett annat tillfälle!

Om du väljer december som bokslutsmånad och vill ändra till en annan månad senare så kräver det tillstånd från Skatteverket.

 

Lagerbolagets revisor

En revisor är en person som enligt lag ska granska bolagets redovisning och förvaltning, Bolagets revisor får inte samtidigt utföra redovisning eller rådgivning till bolaget, det kallas för jäv.

Du behöver inte lämna uppgifter om revisor när du beställer lagerbolaget, eftersom ett bolag inte behöver ha revisor under de första två åren.

Därefter måste ett aktiebolag ha revisor om det överstiger gränserna för att slippa revision.

I vissa fall väljer aktieägaren frivilligt att ha revisor, t ex om banken eller viktiga leverantörer begär det. Därför finns det utrymme för uppgifter om revisor när du beställer lagerbolag av oss.

Om du vill ha revisor men inte vet vem så hjälper vi dig med förslag på revisor.

Här hittar du fördjupad information om revisor.

 

Lagerbolagets styrelse, firmatecknare och aktieägare

Här talar du om vilka funktionärer bolaget ska ha. Vårt råd är att göra det så enkelt som möjligt för dig.

 • Styrelseledamot: Välj helst bara en person, dig själv om du är ende ägaren till bolaget
 • Styrelsesuppleant: Om bolaget har färre än tre styrelseledamöter så måste en suppleant väljas
  • Suppleanten behöver inte göra något så länge verksamheten flyter normalt, men behöver gå in i ditt ställe som styrelseledamot om du t ex blir allvarligt sjuk
  • Det är därför bra om suppleanten är en person som du känner bra personligen och som känner till bolagets verksamhet
 • Firmateckning: Utse helst bara en person, dig själv om du är ende ägaren till bolaget
  • Andra personer kan få fullmakter av dig för specifika ärenden
  • Om bolaget ska ha fler än en firmatecknare behöver du ange om de ska teckna firman ”Var för sig” ”Tillsammans”
  • Välj i så fall helst ”Var för sig”, annars stannar verksamheten upp om inte alla firmatecknare är på plats
 • Aktieägare: Tala om vid beställningen vem eller vilka som är aktieägare och med hur mycket var

 

Förbehåll om ägarförändringar

Om bolaget har fler än en aktieägare bör bolagsordningen innehålla bestämmelser om hur ägarbyten ska gå till. Det kallas för förbehåll och aktiebolagslagen medger tre varianter.

 • Förköp: Aktieägare som vill sälja ska erbjuda kvarvarande aktieägare förtur först (4 kap. 18 §)
 • Hembud: Ny aktieägare ska erbjuda kvarvarande aktieägare att köpa tillbaka aktierna (4 kap. 27 §)
 • Samtycke: Aktieägare som vill sälja ska fråga bolaget om tillstånd först (4 kap. 8 §)

Förbehållen kan användas var för sig eller i kombination med varandra, två eller alla tre. Om fler än ett förbehåll används så måste det dock framgå av bolagsordningen i vilken ordning de ska tillämpas och hur de samspelar med varandra.

Vårt förslag är att du använder i första hand förköp och i andra hand hembud, i kombination med varandra. Det går bra att lägga in förbehållen i bolagsordningen redan från början, även om bolaget bara har en ägare, så finns förbehållen där den dagen du kanske skaffar dig en kompanjon.

När du har en kompanjon så bör ni dock skriva ett kompanjonavtal (aktieägaravtal), som reglerar ert samarbete och synkroniseras med förbehållen i bolagsordningen.